Elektronik Defter Tutulması Zorunluluğu E-Fatura Zorunlu Geçiş Tuzla ve Gebze Bölgesi

elektronik defter tutma zorunluluğu

efatura zorunluluğu

tuzla e-fatura

gebze e-fatura

e-fatura zorunlu geçiş

e-fatura nedir

421 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik defter tutma mecburiyeti tuzla ve gebze bölgelerinde destek

Elektronik Defter Tutulması Zorunluluğu E-Fatura Tuzla Gebze


421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Vergi kanunlarının gereklerini yerine getirmek bakımından da defter tutulması zorunludur.

Türkiye'de 2010 yılından itibaren isteğe bağlı olarak önce elektronik fatura düzenlenmesi ve iletilmesi imkanı sağlanmış; daha sonra da yine isteğe bağlı olarak elektronik ortamda defter tutulmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Son olarak 421 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu ile yapılan düzenlemelerle bazı mükellef grupları için elektronik fatura düzenlenmesi ve defterlerin elektronik ortamda tutulması zorunlu hale getirilmiştir.

13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel tebliğine göre mükellefler defterlerini elektronik ortamda tutmak için hesap dönemi veya takvim yılı içinde de izni alabilirler. Bu durumda izleyen ilk ayda oluşturacakları elektronik defterlerde, ilgili hesap döneminin başından içinde bulundukları döneme kadar gerçekleştirilen tüm kayıtlar elektronik ortamda oluşturulacak ayrıca elektronik defter tutmaya başladıkları tarih itibarıyla eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır.

Defterlerin elektronik ortamda hazırlanması için xml formatında bir standart olan ve uluslararası kullanıma sahip XBRL (eXtensible Business Reporting Language) Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili esas alınmıştır. Söz konusu standardın ülkemiz uygulamasında kullanımını açıklamak için hazırlanan kılavuzlara ulaşmak için tıklayınız.

Belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanan elektronik defterlerin değişmezliğinin, kaynağının ve bütünlüğünün sağlanmasında gerçek kişiler için güvenli elektronik imza veya tüzel kişiler için mali mühür kullanılacaktır. Ayrıca imza veya mühür değerinin Elektronik Defter Uygulaması üzerinden bildirimi suretiyle, söz konusu defterin ilgili tüm taraflar nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesi sağlanacaktır. Teknik kılavuzlar için tıklayınız.

Başlangıç aşamasında yevmiye defteri ve büyük defterin elektronik defter kapsamında tutulması öngörülmüş olup, ilerleyen dönemlerde diğer yasal defterlerle ilgili duyuru yapılacaktır.

İstanbul Tuzla ve Kocaeli Gebze Bölgelerinde E-Fatura geçişi ile ilgili bilgi ve destek almak isteyen firmalara Paflima olarak gerekli altyapı ihtiyaçlarını sağlıyor ve konu ile yönetmeliklere uygun ihtiyaçları sağlıyoruz.


Site Haritası

Sayfa Özeti: Elektronik Defter Tutulması Zorunluluğu E-Fatura Zorunlu Geçiş Tuzla ve Gebze Bölgesi

Sayfa Açıklaması: 421 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik defter tutma mecburiyeti tuzla ve gebze bölgelerinde destek

Anahtar Kelimeler: